Propietat intel·lectual: nocions bàsiques

La informació proporcionada és a títol orientatiu i en cap cas es pot considerar com a dictàmen jurídic. La Biblioteca declina qualsevol responsabilitat per l'ús que se'n faci d'aquesta informació.
 
Què significa propietat intel·lectual?
La propietat intel·lectual es manifesta en dos tipus de drets: els drets morals i els drets d'explotació, i pertanyen a l'autor pel sol fet de la creació de l'obra literària, científica o artística, i que li dóna drets de caràcter personal i patrimonial. Això implica que l'obra no pot ser emprada sense la prèvia autorització de l'autor. Els drets d'autor duren, segons la legislació vigent, tota la vida de l'autor i fins 70 anys després de la seva mort, moment en el qual l'obra passa a ser de domini públic. 

Límits als drets d'autor
L'ús d'una obra està permès en determinats casos en benefici d'un interès social o cultural, donant així la possibilitat de reproduir l'obra o part de la mateixa sense necessitat expressa de l'autor en determinats casos: 
  • per ús privat del que copia
  • a citacions i ressenyes, amb finalitats docents o d'investigació, indicant la font d'informació i el nom de l'autor
  • per al seu ús sense finalitats lucratives en determinades institucions de caràcter cultural i científic
Marc legal
La principal legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual és:
  • Real Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refet de la Llei de Propietat Intel·lectual aprovada per la Llei 22/1987, d'11 de novembre, que regularitza i aclareix les disposicions legals vigents sobre la matèria
  • Real Decret 281/2003, de 7 de març,  pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de Propietat Intel·lectual
Quines creacions no hi seran protegides per la propietat intel·lectual?
Les idees, els fets, la informació com a tal, les teories matemàtiques i els algoritmes, així com les disposicions legals o reglamentàries, els actes, acords, les deliberacions i els dictàmens d'organismes públics no hi seran protegits per la propietat intel·lectual.

Què és l'excepció de citació?
És el límit previst a la llei que permet la inclusió a una obra pròpia de fragments d'altres obres, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i que la inclusió sigui a mode de citació o per fer una anàlisi, un comentari o judici crític. Aquest ús només es pot realitzar amb finalitats docents o d'investigació, justificant la incorporació, i indicant la font d'informació i nom de l'autor de l'obra emprada.

Es pot utilitzar material d'Internet?
Sí, sempre que s'utilitzi en un dels casos previstos com límit als drets d'autor, o bé si el material està subjecte a qualsevol tipus de llicència que permeti el seu ús. Depenent de les condicions d'aquesta llicència, es podrà fer un ús o altre.

Si una obra no té símbol de copyright, es permet la còpia i reproducció?
Si una obra no té cap nota que indiqui la seva situació legal, s'ha d'entendre que no es permet cap ús sense autorització prèvia, tots els drets estan reservats, a excepció dels casos previstos per llei.

Què és una revista Open Access?
És una publicació d'accés gratuït que no utilitza la propietat intel·lectual per a restringir l'accès i ús dels materials publicats, sinó que utilitza els drets per a assegurar-ne l'accés i permetre el seu ús, donant als autors el control sobre la integritat dels seus treballs i el dret a ser reconeguts i citats de forma adequada.

Què són les llicències Creative Commons?
Són llicències públiques lliures que permeten regular els drets d'autor i que donen la possibilitat de desenvolupar noves vies de col·laboració. Per a obtenir més informació sobre aspectes generals i llicències, consultar la web de Creative Commons Catalunya o la web de Creative Commons Espanya.