Citació de documents

El treball científic requereix que estigui documentat i que citem les fonts que haguem utilitzat com una manera de reconèixer el treball dels altres i delimitar responsabilitats o autories. El fet d'ometre aquest reconeixement es considera una apropiació i rep el nom de plagi.
Cal citar tot allò que no sigui propi i no pertanyi al coneixement de domini públic.

Dins del text del treball es fan remissions o crides a un document consultat d'on s'ha extret aquella idea que estem expressant, o bé s'incorpora un breu text directament -entre cometes- per indicar que és còpia literal. Les remissions al document original es fan amb una clau d'autor-any que ens permetrà localitzar-lo a l'apartat de bibliografia. 
A l’apartat de bibliografia presentarem la relació de les obres utilitzades per fer el treball, citades seguint l’estil més apropiat en funció de la nostra àrea d'estudi i del destí del nostre treball.

 En el quadre següent es mostren els estils més emprats a les diferents àrees de coneixement que s’estudien a IQS, segons EndNote, tot i que caldrà acordar o informar-se de l'estil que es demani en fer els treballs o articles per a diferents publicacions científiques:
 
  Estil de citació Àrea del coneixement                                                              
  ISO-690 Multidisciplinar
  ACS Química
  AIP Física, Química
  Chicago Econòmiques, Humanitats
  CSE Ciències de la vida
  Harvard Ciències, Econòmiques
  IEEE Enginyeria
  NLM Ciències de la salut, Veterinària
  Vancouver Ciències de la salut, Veterinària


Per gestionar la pròpia bibliografia, utilitzar el gestor de referències Mendeley.

Informació extreta de:
-Servei de Biblioteques UAB: Citacions i bibliografia

Més documentació sobre el tema al catàleg IQS:
-Matèria: "bibliografia metodologia"

Altres enllaços recomanats:
-Tutorial CITAR de la Universitat de Cantabria
-UB CRAI: Com citar documents
-Bibliotècnia UPC: Com es presenta una bibliografia i se cita un text 
-Bibliotècnia UPC: Com s'elaboren les referències bibliogràfiques