Bases de dades


Dissertation.com

Base de dades d'accés gratuït. Permet fer cerques per autor, títol, matèria o ISBN. El resultat mostra les dades bibliogràfiques i el resum. Es poden visualitzar les primers pàgines del document gratuïtament, i dóna opció de compra del text complet en diversos formats.       

DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

La Base de dades del DOGC, d’accés gratuït per Internet, és un recurs documental de caràcter jurídic actualitzat diàriament. Permet la cerca i la recuperació de documents publicats al DOGC des del núm. 1, publicat el 5 de desembre de 1977.
W